Budując dla pokoleń. Nie pozwól, by Twój sukces
zniszczył Twoją firmę i rodzinę.

Doradca Firm Rodzinnych

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym nie jest rozwiązaniem problemu sukcesji w Polsce

marzec 7, 2019 | Sukcesja top błędy

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym jest regulacją niezwykle potrzebną i wyczekiwaną z uwagi na powszechność jednoosobowej działalności gospodarczej, jako formy aktywności biznesowej wybieranej najczęściej przez polskich przedsiębiorców.

Ustawodawca całkowicie pominął problemy z dziedziczeniem przedsiębiorstwa zmarłej osoby fizycznej przez kilku spadkobierców. Dotyczy to zarówno możliwości wspólnego kontynuowania działalności gospodarczej spadkodawcy, jak i wstąpienia w te prawa tylko niektórych ze spadkobierców, a tym samym umożliwienie rozliczeń między nimi. Powodować to może określone skutki podatkowe, w tym także wyłączenie sukcesji podatkowej praw i obowiązków związanych z dziedziczonym przedsiębiorstwem.

Nie zauważa także olbrzymich problemów praktycznych z dziedziczeniem ogółu praw i obowiązków w spółkach prawa handlowego (art. 8 k.s.h.), które to prawo jest niepodzielne, a tym samym uniemożliwia wstąpienie więcej niż jednego spadkobiercy do takiej spółki.

Ustawa, przynajmniej częściowo, rozwiązuje jedynie problemy związane z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej, która nie podjęła celem sprawnego przeprowadzenia tego procesu dalej idących kroków.

Należy podkreślić, iż wbrew postulatom, projektowana ustawa nie  przewiduje wprowadzenia do polskiego porządku prawnego fundacji prywatnych lub innych wehikułów służących z jednej strony ograniczeniu dostępu do majątku przedsiębiorstwa, z drugiej mającego za celu jego zachowanie oraz pomnażanie. A ma to kolosalne znaczenie dla rozwoju polskich firm rodzinnych.

Ponadto nie likwiduje barier prawnych, a zwłaszcza podatkowych umożliwiających przekazanie przedsiębiorstwa następcom prawnym, nie tylko z kręgu osób najbliższych. W szczególności nie likwiduje ryzyk, związanych z nieprawidłowym zastosowaniem przepisów przeciw unikaniu opodatkowaniu oraz dotyczących cen transferowych w procesie stopniowego przekazywania władzy i majątku w podmiotach prawnych, jeszcze za życia nestora. Związane jest to z pominięciem w tych regulacjach okoliczności, związanych z odmiennym niż rynkowe udziałów w spółkach służących sukcesji biznesu. Wprowadzone regulacje mają na celu zwalczanie unikania opodatkowania bądź przerzucania dochód,
a tymczasem mnożą wątpliwości w trakcie przeprowadzania sukcesji biznesu za życia nestora.

W dalszym ciągu pozostaje aktualna kwestia celowości przeprowadzenia przez przedsiębiorcę profesjonalnej sukcesji biznesu, która pozwoliłaby na optymalny dobór formy prawnej działalności gospodarczej, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo prawno – podatkowe zaangażowanych w nią podmiotów, jak również uniknięcie problemów związanych
z przekazanie przedsiębiorstwa następcom prawnym oraz prowadzeniem go w ramach zarządu sukcesyjnego.

Ostatnie wpisy: