Fundacja rodzinna ma na celu ochronę majątku przez pokolenia. Mogą jednak wystąpić zdarzenia biznesowe i rodzinne, których skutkiem będzie likwidacja fundacji.

Fundacja rodzinna ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy:

  1. fundator złoży fundacji rodzinnej oświadczenie, w formie aktu notarialnego, o rozwiązaniu fundacji rodzinnej;
  2. sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości fundacji rodzinnej z uwagi na to, że majątek fundacji rodzinnej nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;
  3. sąd orzeknie o rozwiązaniu fundacji rodzinnej w przypadku zarządzania fundacją rodzinną w sposób oczywiście sprzeczny z jej celem, przepisami prawa lub interesami beneficjentów;
  4. zgromadzenie beneficjentów jednomyślnie podejmie uchwałę o rozwiązaniu fundacji rodzinnej, ze względu na istotną zmianę sytuacji ekonomicznej i dalszą niecelowość kontynuowania funkcjonowania fundacji rodzinnej;
  5. rada fundacji rodzinnej podejmie uchwałę o rozwiązaniu fundacji rodzinnej.

Istotne jest ograniczenie możliwości podjęcia uchwały o rozwiązaniu fundacji rodzinnej przez radę rodzinną do ściśle określonych zdarzeń (np. brak majątku). Dodatkowo istotny jest skład rady rodzinnej, powoływanej przez protektorów. Głównym celem fundacji rodzinnej jest zachowanie na pokolenia. Ewentualne spory rodzinne winny być rozwiązywane na poziomie organów fundacji. Nie mogą prowadzić do rozwiązania fundacji, a tym samym zachwiania stabilności przedsiębiorstwa rodzinnego. Ponieważ w skład rady rodzinnej mszą wchodzić także inne osoby niż beneficjenci to ich dobór jest kwestią kluczową. Zapobiec może to zbyt pochopnym działaniom. Oczywiście beneficjenci jednomyślnie i tak mogą podjąć decyzję o likwidacji fundacji.

W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji, ponowny transfer wniesionych do fundacji rodzinnej udziałów (akcji) oraz środków pieniężnych nie będzie przy tym opodatkowany. Odróżnia to znacząco fundację od spółki holdingowej.