W fundacji możliwe byłoby dowolne kształtowanie zasad praw do majątku rodzinnego. Fundacja rodzinna zarządza majątkiem i zapewnienia jego ochronę oraz spełnia świadczenia na rzecz wskazanego przez fundatora beneficjenta, w szczególności w celu pokrywania kosztów jego utrzymania lub kształcenia albo realizacji przez niego celów społecznie lub gospodarczo użytecznych.

Statut fundacji dokładnie powinien precyzować, co ma się stać z majątkiem fundatora zarówno za życia, jak i po  śmierci fundatora. Może także określać zasady wypłaty świadczeń dla uprawnionych beneficjentów. W ramach fundacji powołane przez fundatora organy fundacji dysponują majątkiem fundacji na rzecz określonych beneficjentów bądź wykorzystują go w sposób określony w statucie, co umożliwia planowanie majątkowe nawet po śmierci fundatorów.

Beneficjentem może być:

  1. osoba należąca do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w stosunku do fundatora,
  2. organizacja pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa i statut określają zatem pierwszy krąg beneficjentów, ale nie oznacza, że wszystkie osoby najbliższe z mocy prawa stają się beneficjentami. Fundator na liście beneficjentów określa nowiem beneficjenta oraz zakres jego uprawnień. Ponadto, fundator może, w każdym czasie, dokonać zmian w zakresie beneficjentów i zakresu przyznanych uprawnień.

Beneficjent może, zgodnie z wolą fundatora, otrzymać świadczenie od fundacji rodzinnej albo mienie po likwidacji fundacji rodzinnej. Świadczenie od fundacji rodzinnej może być przyznane pod warunkiem albo z zastrzeżeniem terminu.

Tak określone możliwości określania kręgu beneficjentów pozwalają na swobodne kształtowanie zasad udziału w majątku rodzinnym w kolejnych pokoleniach. Można w szczególności wprowadzić warunki dla świadczeń pieniężnych, ale także dla wsparcia celów socjalnych czy edukacyjnych.

Świadczenia na rzecz beneficjenta fundacji rodzinnej nie mogą zagrażać wypłacalności fundacji rodzinnej wobec jej wierzycieli niebędących beneficjentami fundacji rodzinnej i każdorazowo uzależniona jest od bieżącej sytuacji finansowej fundacji rodzinnej.

Zrzeczenie się uprawnień beneficjenta wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że statut fundacji rodzinnej określi surowszą formę. Możliwe jest zatem zrzeczenie się tych uprawnień, zwłaszcza gdyby osoba ta zażądała wypłaty zachowku, czyli de facto zrezygnowała z udziału w przedsiębiorstwie rodzinnym.