Budując dla pokoleń. Nie pozwól, by Twój sukces
zniszczył Twoją firmę i rodzinę.

Doradca Firm Rodzinnych

Bardzo dobra informacja dla firm rodzinnych – Sejm przyjął ustawę o fundacji rodzinnej.

gru 16, 2022 | Aktualności, Fundacja Rodzinna

Prace nad ustawą to bardzo długi czas oczekiwania i niepewności. Jest to wypadkowa oczekiwania na możliwość skorzystania z rodzimej instytucji fundacji rodzinnej przez polskie firmy oraz przedłużające się prace na projektem. Z Sejmu płyną jednak pozytywne informacje.

14 grudnia 2022 r. sejm przyjął ustawę o fundacji rodzinnych. O istotności i potrzebie wprowadzenia tej instytucji do porządku świadczy chociażby fakt, że za ustawą opowiedziało się 441 posłów. Projekt spotkał się z ogromnym poparciem wszystkich środowisk politycznych. Fundacja rodzinna ma służyć zabezpieczeniu międzypokoleniowego przekazania majątku przy zabezpieczeniu funkcjonowania jedności i stabilności rodzinnych biznesów i majątków.

Fundacja rodzinna

Podatki

Fundacja rodzinna będzie posiadać osobowość prawną i podlegać będzie zasadom opodatkowania dochodów osób prawnych. Fundacje rodzinne zostaną, co do zasady, objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienie oznacza, że fundacja rodzinna nie będzie opodatkowywać podatkiem dochodowym dywidend i innych zysków kapitałowych otrzymywanych od spółek, których będzie właścicielem lub udziałowcem. Środki pochodzące z tych źródeł zostaną opodatkowane ewentualnie po stronie beneficjentów, w przypadku otrzymania przez nich świadczenia od fundacji rodzinnej. Stawka podatku ma wynieść w takim przypadku 15% podstawy opodatkowania. Samo założenie fundacji będzie neutralne podatkowo.

Spadki

Ustawa to także korzystane rozwiązania na gruncie zmian prawa spadkowego. W odniesieniu do fundacji rodzinnej przyjęto pewne istotne zmiany dotyczące prawa do zachowku, zakładając jednocześnie stosowanie ogólnych reguł prawa spadkowego. Modyfikacja prawa do zachowku obejmować będzie jednak w określonych przypadkach np. możliwość zrzeczenia się zachowku, rozłożenia go na raty, odroczenia terminu płatności, czy obniżenia jego wysokości. Ustawa zakłada jednak, że przy obliczaniu zachowku nie będzie doliczać się do spadku funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej wniesionego przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, chyba że fundacja rodzinna jest spadkobiercą.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację rodzinną

Kolejną istotną zmianą względem pierwotnej wersji projektu jest wprowadzenie możliwości prowadzenia przez fundację rodzinną działalności gospodarczej. Wcześniejsze warianty projektu nie przewidywały takiej możliwości. Poprzedni projekt zakładał, że fundacja rodzinna ma być jedynie instytucją chroniącą majątek. Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację miało być całkowicie wyłączone. W przyjętej przez Sejm ustawie zasada ta doznaje

istotnych wyjątków. Ustawa zawiera katalog, w zakresie którego fundacja mogłaby prowadzić działalność gospodarczą. I tak ma to być działalność polegająca na: zbywaniu mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia, najmie, dzierżawie lub udostępnianiu mienia do korzystania na innej podstawie, przystępowaniu i uczestnictwie w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach oraz podmiotach o podobnym charakterze mających swoją siedzibę w kraju lub za granicą, nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze, udzielaniu wybranym podmiotom pożyczek, obrocie zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej, w tym wypłatą świadczeń beneficjentowi, lub prowadzeniu przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego.

Warto podkreślić, że Fundacja rodzinna będzie zarządzać majątkiem w oparciu o mienie, jakie przekaże jej fundator lub inne osoby oraz wypracowane zyski, majątek nabyty w zamian za majątek dotychczas posiadany itp. Podstawowym zadaniem będzie nadal ochrona posiadanego majątku przed utratą czy zmniejszeniem wartości. Niemniej jednak możliwość prowadzenia przez nią działalności gospodarczej może przyczynić się w istotny sposób do zwiększenia jej aktywów i w konsekwencji sukcesywnego powiększania wartości i stanu majątku rodzinnego.

Podsumowanie

Przyjęta ustawa to szansa dla środowiska polskich firm rodzinnych – możliwość ochrony i pomnażania majątku firmowego i rodzinnego. W związku z przyjętą ustawą warto przyjrzeć się jej założeniom oraz strukturze własnego biznesu. Fundacja rodzinna może stać się dobrym narzędziem do zabezpieczenia majątku oraz inwestowania. Odpowiednie ułożenie struktury firmy rodzinnej z wykorzystaniem spółek kapitałowych w formie struktury holdingowej może w przyszłości pozwolić na łatwiejsze skorelowanie biznesu z fundacją rodzinną. Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony zabezpieczyć majątek rodzinny przed jego rozdrobnieniem, a ponadto ułożyć relacje z potencjalnymi sukcesorami chroniąc jednocześnie interes prowadzonego biznesu.

Przyjęta przez Sejm ustawa zostanie skierowana do dalszych prac w Senacie. Ustawa zgodnie z projektem ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Planowany termin wejścia w życie przepisów o fundacji rodzinnej to początek 2023 r.

Ostatnie wpisy: